ACeS SAT PHONE - Satellite Mobile Phone
หน้าแรก เกี่ยวกับ ACeS SAT PHONE
Technology

A. โครงสร้างระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเอเซียส

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเอเซียสประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
ส่วนดาวเทียม (Space Segmant), ส่วนสถานีภาคพื้นดิน (Ground Segment) และส่วนผู้้ใช้บริการ (User Segment)

Picture; ACeS System

1. ส่วนดาวเทียม (Space Segment)
ดาวเทียมเอเซียส หรือดาวเทียมการูด้า เป็นดาวเทียมระดับวงโคจรค้างฟ้า สูงจากพื้นโลก 36,000 กิโลเมตร มีช่องสัญญาณซึ่งสามารถให้บริการได้ถึง 11,000 ช่องพร้อมกัน สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 2 ล้านราย ครอบคลุมทกพื้นที่ใน 23 ประเทศของทวีปเอเซีย ดาวเทียมการูด้ามีอายุใช้งานประมาณ 12 - 15 ปี

2. ส่วนสถานีภาคพื้นดิน (Ground Segment)
ส่วนภาคพื้นดินจะทำหน้าที่สำคัญในการจัดการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆในระบบ การให้บริการส่งสัญญาณข้อมูลเสียง และโทรสาร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายสื่อสารอื่นๆ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้
2.1 ศูนย์ควบคุมดาวเทียม (Satellite Control Facility : SCF)
ตั้งอยู่ที่เกาะบาตาม (Batam) ประเทสอินโดนีเซีย จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของดาวเทียมการูด้า (GARUDA)
2.2 ศูนย์ควบคุมเครือข่าย (Network Control Center : NCC)
ตั้งอยู่ที่เดียวกับ SCF มีหน้าที่วางแผน และควบคุมทรัพยากร หรือ resource ในเครือข่ายของระบบเอเซียสทั้งหมด (Network Planning) นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการในระบบเอเซียสทั้งหมด
2.3 สถานีภาคพื้นดิน (ACeS Gateway : GW)
ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างเครือข่ายระบบเอเซียส กับเครือข่ายระบบโทรคมนาึคมอื่นๆ อาทิเช่น เครือข่ายระบบโทรศัำำพท์พื้นฐาน (PSTN), เครือข่ายระบบโทรศัำพท์เคลื่อนที่ (PLMN) และเครือข่ายระบบสื่อสารส่วนบุคคล (Private Network) หรือระบบอื่นที่เข้ามา roaming เช่นระบบ GSM ในประเทศไทยสถานีภาคพื้นดินตั้งอยู่ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ปากเกร็ด นนทบุรี

3. ส่วนผู้้ใช้บริการ (User Segment)
เครื่องโทรศัพท์ (User Terminal : UT) ของผู้ใช้ระบบเอเซียส สามารถใช้งานได้ทั่วพื้นที่การให้บริการ โดยให้บริการทั้งใน ระบบจดทะเบียน (Postpaid) และ ระบบบัตรเติมเิงิน เรดดี้ เซอร์วิส (Prepaid) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับสาย และโทรออกจากพื้นที่ีซึ่งอยู่ห่างไกล แม้ในที่ซึ่งไม่มีระบบโทรศัพท์ หรือเครื่องรับส่งสัญญาณ เซลลูล่าร์อยู่เลย เมื่อคุณทำการโทรออกโทรศัพท์จะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม จากนั้นสัญญาณจะถูกยิงไปยังผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณต่อไปยังหมายเลขที่คุณหมุนออกไป


พื้นที่การให้บริการ ACeS Coverage Area

ACeS Coverage Area


ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมเอเซียสได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองทุกการติดต่อด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการใช้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคเอเซีย และพื้นที่ที่ระบบการสื่อสารภาคพื้นดินอื่นๆยังเข้าไม่ถึง พื้นที่ให้บริการภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมการูด้า (GARUDA) จะครอบคุลมพื้นทืี่ประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, ฮ่องกง, ใต้หวัน, อินเดีย, ศรีลังกา, เนปาล, ภูฏาน, บังกลาเทศ, เมียนมาร์ (พม่า), กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, บรูไน, อินโดนีเซีย, ปาปัวนิวกีนี, มองโกเลีย และปากีสถาน

ACeS Coverage Area
Home | Company Profile | Product | Dealer | Promotion | Technology | Airtime Rate | FAQ | Contact
 http://www.acesthailand.com - ACeS sattelite mobile phone service Copyright @ Aces Regional Service 2010 All Rights Reserved
Jasmine 3BB Hotspot www.tlcthai.com 3BB Broadband Internet ADSL 10 Mb